حبذا ...

از مقامات تبتّل تا فنا .. پلّه پلّه تا ملاقات خدا ..

حبذا ...

از مقامات تبتّل تا فنا .. پلّه پلّه تا ملاقات خدا ..

مشخصات بلاگ
حبذا ...

لک الحمد یا ذالجود و المجد و العلی
تبارکت تعطی من تشاء و تمنع
الهی و خلّاقی و حرزی و موئلی
الیک لدی الاعسار و الیسر افزع
الهی اذقنی طعم عفوک یوم لا
بنون و لا مال هنالک ینفع
...

بایگانی
پیوندها

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

" من پیش از این می خواستم، گفتار خود را مشتری

  و اکنون همی خواهم ز تو، از گفت ِ خویشم واخری ... "

.

.

طبعاً مولوی ..

  • ح.ب

شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو

ابرو نمود و جلوه گری کرد و رو ببست ...

.

.

  • ح.ب

و گاهی انسان، حیوان ساکتی است که ازینکه ناراحت است خوشحال است. ازینکه خود را آزار می دهد لذّت می برد. و ازینکه ذهنش را خراش می اندازد خوش است. حیوان درنده ای که یکسر خودش را می درد. با خودش وحشی و با دیگران رام است. اهلی بیگانه و وحشی ِ آشنا. دیوانه ای که گاهی عاشق میله های قفس است ...

.

.

  • ح.ب